Editie 2020

De werkgroep organiseert in februari/maart 2020 voor de 39e keer een cursus met het thema


Scenario’s voor de toekomst
van West Betuwe

Maandag 3 februari
Spreker: Servaas Stoop, sinds 22 november 2019 burgemeester van de gemeente West Betuwe. Hij vertelt over zijn eerste indrukken van de nieuwe fusiegemeente en de werkzaamheden en uitdagingen die hij ziet in zijn rol als burgemeester. Hij gaat in op zijn taken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Daarnaast vertelt hij over de werkwijze van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Maandag 17 februari
Spreker: Co Verdaas, dijkgraaf van Waterschap Rivierenland, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Als planoloog, en onder andere ook als voormalig Tweede Kamerlid en gedeputeerde van Gelderland spreekt hij over de grote thema’s voor de komende decennia: de woningbouwopgave, de landbouwstructuur, de energietransitie en de mobiliteit. Wat betekent dit voor het Nederlandse landschap en specifiek voor het Rivierengebied en West Betuwe?

Maandag 9 maart
Spreker: Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds. In zijn functies als Tweede Kamerlid, wethouder en partijvoorzitter van de PvdA zette hij zich in voor met name kwetsbare groepen in de samenleving die nu vaak (onbewust) buitengesloten worden. Met het Jeugdeducatiefonds helpt hij om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten en daarmee hun ‘inclusie’ te vergroten. Waarom is daaraan werken zo belangrijk voor kinderen en de samenleving als geheel? Ook lokale initiatieven op het gebied van armoede en inclusie komen deze avond aan bod.

Maandag 23 maart
Sprekers: Jacoline Hartman en Govert van Bezooijen, wethouders gemeente West Betuwe. In vervolg op de bijeenkomst van 17 februari wordt deze avond verder ingezoomd op wat de uitvoering van het klimaatakkoord lokaal betekent en hoe daar de individuele ‘burger’ bij betrokken zou kunnen worden om daarmee ook draagvlak te creëren. De vraag of draagvlak nodig is zal ook op tafel komen.

Dagexcursie: nadere informatie volgt op de eerste cursus avond.

De kosten voor de cursus bedragen € 20,- te voldoen op de eerste cursusavond.
Het is ook mogelijk een afzonderlijke cursusavond bij te wonen, de kosten bedragen dan € 7,50. Deelname aan de excursie (inclusief diner) € 25,00. Eveneens te voldoen op de eerste cursusavond.

De cursusavonden worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis te Geldermalsen, Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen, aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Opgave voor deelname aan de cursus kan via e-mail: pscgeldermalsen@gmail.com onder vermelding van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Bij opgave van meerdere deelneemsters ook hun gegevens doorgeven. Telefonisch aanmelden kan op dinsdag 21 januari bij Marian van Meenen ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur: 0345-572217.