Politieke en maatschappelijke scholingscursus voor vrouwen

De werkgroep Politieke en maatschappelijke scholing (PSC) organiseerde jaarlijks een cursus voor vrouwen in en rondom Geldermalsen en was politiek en maatschappelijk ongebonden. De cursus bestond uit vier avonden, met iedere keer weer sprekers uit alle hoeken van de samenleving, en een dagexcursie. De cursus is 39 keer georganiseerd. Vanwege Corona zijn in 2020 de vierde cursusavond en de excursie niet doorgegaan. Eerder had de werkgroep besloten nog een laatste, 40e, afsluitende cursus te willen organiseren. Daar is ivm de onduidelijkheden die er rondom Corona lange tijd waren uiteindelijk van afgezien. De overgebleven financiën zijn verdeeld onder een aantal lokale organisaties die op verschillende manieren vrouwen ondersteuning bieden. De werkgroep heeft zichzelf in juli 2022 opgeheven.

De politieke en maatschappelijke scholingscursus voor vrouwen werd in Geldermalsen begin jaren tachtig van de vorige eeuw voor het eerst gehouden. Deze cursus groeide uit tot één van de meest succesvolle politieke en maatschappelijke scholingscursussen van Nederland met jaarlijks een groot aantal deelneemsters, zo tussen de tachtig en negentig vrouwen. De cursus was zelfs zo succesvol dat het soms niet mogelijk was dat iedereen kon deelnemen aan de dagexcursie waarmee de cursus altijd werd afgesloten.

De werkgroep werd ondersteund door het landelijke Politieke scholingscentrum (PSC). Een stichting die was voortgekomen uit een landelijke werkgroep met afgevaardigde vrouwen uit de grote vrouwenorganisaties zoals Vereniging van Vrouwenbelangen, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, Passage, en de Vereniging voor vrouwen met hogere opleiding. Het gemeenschappelijk doel was vrouwen met belangstelling en interesse voor politiek en openbaar bestuur een basis te geven. Door de veranderingen in de Nederlandse samenleving, de komst van Nederlanders van niet-Nederlandse oorsprong en de verschraling van het Nederlandse onderwijs werd de doelstelling verbreed tot kennisvermeerdering over onze maatschappij en historische context rond politieke ontwikkelingen.

De PSC was geen vereniging of stichting waar men lid van kon worden. Vrouwen konden zich gewoon opgeven voor de cursus die meestal op 4 maandagavonden in februari/maart werd gehouden. De dagexcursie was een of twee weken na afloop van de laatste cursusavond.

De werkgroep had geen eigen inkomsten behalve het cursusgeld van de deelnemers en een kleine subsidie van de gemeente. De laatste jaren is afgezien van deze subsidie. Wel werd jarenlang dankbaar gebruik gemaakt van de raadszaal van het gemeentehuis in Geldermalsen voor het houden van de cursusavonden.