Impressie voorgaande jaren

Cursus 2020

‘Scenario’s voor de toekomst van West Betuwe’.

In 2020 organiseerden we voor het 39e achtereenvolgende jaar als werkgroep PSC in Geldermalsen de scholingscursus voor vrouwen. Servaas Stoop, de nieuwe burgemeester van West Betuwe, hoogleraar en dijkgraaf Co Verdaas van het Waterschap Rivierenland en PvdA coryfee Hans Spekman, tegenwoordig directeur van het Jeugdeducatiefonds, traden op als gastsprekers.

Allen verkenden met de deelneemsters hoe het aanzien van West Betuwe in de nabije en verre toekomst gaat veranderen. Wat betekent de dringend noodzakelijke aanpak van de woningnood, de landbouw, de energietransitie en mobiliteit voor het Nederlandse landschap en specifiek voor het Rivierengebied en West Betuwe? De inmiddels langs de A15 verrijzende windmolens zijn daarbij nog maar het begin. En hoe zorgen we voor maatregelen die voor iedereen betaalbaar en haalbaar zijn?  Een forse klus aangezien een deel van de inwoners nu al grote moeite heeft om financieel mee te kunnen doen. Samen met Hans Spekman wordt aandacht aan de armoedeproblematiek besteed.

De vierde cursusavond met wethouders Jacoline Hartman (ruimtelijke ordening) en Govert van Bezooijen (duurzaamheid) van West Betuwe kon helaas geen doorgang vinden vanwege Corona. Ook de geplande excursie werd afgelast.


Cursus 2019

Man vrouw Maatschappij. Is de emancipatie voltooid?

Maandag 4 februari 2019

Spreker: Nevin Özütok, GroenLinks tweede kamerlid. Zij spreekt over het overkoepelende thema Man, vrouw, maatschappij: is de emancipatie voltooid? Hoe staat het er voor met de emancipatie in Nederland anno 2019? Nevin Özütok was onder andere opbouwerkeren en vakbondsbestuurder en heeft als kamerlid emancipatie in haar portefeuille.

Maandag 18 februari 2019

Spreker: Joke Florax van de Nationale Politie. Zij spreekt over Gender (on)gelijkheid van mannen en vrouwen. Joke Florax werkte decennialang bij de politie in Amsterdam, zij was een van de eerste vrouwelijke agenten bij het bekende bureau Warmoesstraat. Nu werkt zij in conflict- en crisisgebieden en kan daardoor ook de link met de positie van vluchtelingenvrouwen in Nederland leggen.

Maandag 4 maart 2019

Spreker: Annegreet van Bergen, econoom en schrijfster van onder meer ‘Gouden jaren’ en ‘Het goede leven’. Zij laat zien wat economische groei heeft gedaan met ons dagelijks leven en hoe vrouwenemancipatie door die groei de wind in de zeilen kreeg.

Maandag 18 maart 2019

Spreker: Brahim Fattah van ProDemos uit Den Haag. ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ en geeft uitleg over de spelregels van de democratie en de rechtsstaat en hoe je zelf invloed kunt uitoefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. Brahim Fattah geeft uitleg over onze democratische samenleving en het belang van de democratische rechtsstaat.

Dagexcursie: woensdag 10 april

Bezoek aan het Europese Parlement te Brussel. Met op de terugweg diner. In verband met een maximaal aantal deelnemers is deelname op volgorde van aanmelding en dient men ook aan de cursusavonden te hebben deelgenomen. Vertrek 7.30 uur bij station Geldermalsen.

Cursus 2018

De 37e editie van de cursus stond in het teken van de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal per 1 januari 2019 en kreeg dan ook als thema

Het verhaal van West Betuwe

Maandag 12 februari
Spraken Loes van Ruijven, burgemeester van de gemeente Lingewaal, en Mirjam Kersbergen, kwartiermaker fusiegemeente West Betuwe.
Onderwerp: Gemeentelijke herindeling, over het waarom (wat zijn de voordelen), het hoe (wat moet er allemaal geregeld worden om van drie gemeenten een nieuwe gemeente te vormen) en de gevolgen (voor inwoners en bestuur).

Maandag 19 februari
Sprak Kees Terlouw, politiek geograaf aan de Universiteit Utrecht.
Onderwerp: Opgaan in een groter geheel. West Betuwe zal straks bestaan uit 26 dorpen.Hoe houdt jouw dorp de eigen identiteit in de nieuwe grotere gemeente. Blijven dorpen zichzelf of niet?

Maandag 5 maart
Sprak Hans Renes, bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam en docent Historische Geografie en Erfgoed aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam.
Onderwerp: De cultuurhistorie van West Betuwe, wat typeert de mensen en het landschap in het gebied van West Betuwe. Inclusief markt van cultuurhistorische verenigingen en met medewerking van het Regionaal Archief Rivierenland.

Maandag 19 maart
Sprak Roelof Bleker, dijkgraaf Waterschap Rivierenland.
Onderwerp: Waterveiligheid: een krachtig samenspel van dijkversterking en rivierverruiming. Eeuwenlang is in het gebied van West Betuwe een strijd tegen de dreiging van de rivieren gevoerd. Dat heeft een grote invloed gehad op de West Betuwe. Met het project Ruimte voor de Rivier wil men een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving realiseren door meer ruimte voor het rivierwater te creëren. Het Waterschap Rivierenland is een van de betrokken partijen.

Dagexcursie was op vrijdag 6 april
Met een andere kijk op West Betuwe vanaf de rivier de Waal, inclusief lunch en een bezoek aan fort Vuren. Te gast was Dittie van Zee die onderweg bij veel punten uitleg gaf.

Cursus 2017 

Duurzame wereld, over hoe we de wereld aan onze (klein)kinderen willen doorgeven

Maandag 13 februari 2017 Spreker: Madeleen Helmer. Onderwerp: Klimaatverandering, wat is er aan de hand?

Madeleen Helmer van het Klimaatverbond Nederland houdt zich al sinds 1987 in verschillende functies met het wereldwijde vraagstuk van klimaatverandering bezig. Zij organiseerde de internationale coalitie van humanitaire organisaties rond klimaatvraagstukken die invloedrijk was bij de VN klimaatonderhandelingen. Zij stond in Nederland aan de basis van het nationaal hitteplan (2007). In de afgelopen dertig jaar zijn de inzichten in maar ook de urgentie van de klimaatproblematiek alleen maar groter geworden. Daarover vertelt zij.

Maandag 20 februari 2017 Spreker: Jacqueline Cramer. Onderwerp: Duurzaam produceren en consumeren een noodzaak!

Jacqueline Cramer is een Nederlands wetenschapster en voormalig politica. Als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakte ze van 2007 tot 2010 deel uit van het kabinet-Balkenende IV. Ze is lid van de PvdA en sinds 2005 hoogleraar duurzaam ondernemen aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht.

Maandag 6 maart 2017 Spreker: Talitha Koek. Onderwerp: Hoe groen is de (landelijke) politiek?

Talitha Koek is hoofd externe positionering van de stichting Natuur & Milieu. Zij duidt het groene gehalte van de landelijke politieke partijen en geeft uitleg over het door Natuur & Milieu ontwikkelde Groene Kieskompas, waarmee  kiezers inzicht kunnen krijgen in overeenkomsten tussen de eigen meningen en die van politieke partijen. Ook lokale duurzaamheidinitiatieven zoals 11 Duurzaam en de gemeente Geldermalsen presenteren zich deze avond.

Maandag 20 maart 2017 Spreker: Hans Alberse. Onderwerp: Code Oranje: hoe verduurzamen we de democratie?

Hans Alberse is onder andere oud-burgemeester (Oude-IJsselstreek) en ambassadeur van de beweging voor nieuwe democratie Code Oranje. Naast uitleg over de coalitievorming die na de verkiezingen van 15 maart in volle gang zal zijn neemt hij de aanwezigen mee in de huidige politieke dilemma’s (waaronder Brexit en verkiezing van Trump) en de ideeën die er leven maar ook daadwerkelijk al uitgevoerd worden om de (lokale) democratie te vernieuwen.

Cursus 2016

Erbij horen, over een mensvriendelijke samenleving met oog voor iedereen

Op maandag 8 februari sprak Tweede Kamerlid Marit Maij over de vluchtelingenproblematiek in Europa. Een uiterst actueel thema waarbij feiten en fictie voor velen moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Als woordvoerder Europese Zaken probeerde PvdA Kamerlid Marit Maij hier helderheid in te verschaffen. Medewerkers van Vluchtelingenwerk Oost Nederland  waren aanwezig om vragen over de lokale situatie te beantwoorden.

Op maandag 22 februari sprak Mieke Peters van het Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid ‘Ieder1Gelijk’ over Antidiscriminatiebeleid. eke Peters is consulent voorlichting en educatie van Ieder1Gelijk. Zij gaf uitleg over discriminatie in al haar uitingsvormen en hoe discriminatie tegengegaan kan worden. Bij Ieder1Gelijk kan men discriminatie melden of een klacht indienen. Ieder1Gelijk helpt bij het zoeken naar een oplossing.

Maandag 7 maart was Mieke van Stigt, Socioloog en pedagoog, te gast. Zij sprak over het fenomeen ‘Pesten’, over het buitensluiten van mensen. Mieke van Stigt schrijft en spreekt over maatschappelijke ontwikkelingen in gezin, onderwijs, levensloop en samenleving. Zij deed onderzoek naar het fenomeen pesten en schreef daarover het boek ‘Alles over Pesten’. Pesten doet zich voor in de hele samenleving, niet alleen in het onderwijs. Pesten is een groepsprobleem waarbij iedereen een rol heeft. Begrijpen hoe het groepsproces werkt is een eerste stap om pestproblemen te verhelpen.

Maandag 21 maart sprak Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, de landelijke belangenbehartiger van Mantelzorgers over  Mantelzorg anno 2016. Wat is eigenlijk Mantelzorg, wat speelt er in Nederland, wat doet Mezzo, wat kunnen wij als samenleving doen om mantelzorgers te ondersteunen?

Donderdag 31 maart vierden we het 35e seizoen Politieke en maatschappelijke scholingscursus in multifunctioneel centrum De Pluk te Geldermalsen met een Avondvullend programma met onder andere filmvoorstelling en diner.

Cursus 2015

Over democratie en 70 jaar vrijheid in Nederland

Gastspreker en Geldermalsens burgemeester Miranda de Vries nam de cursisten op 2 februari mee in een zoektocht naar de oorsprong van democratie en hoe democratie in Nederland vorm kreeg en krijgt.

Op 16 februari stonden de Waterschappen centraal. Beleidsadviseur Eric Kuindersma gaf uitleg over het waterbeheer in Nederland, de rol van de waterschappen daarbij en de taken die het Waterschap Rivierenland in het belang van inwoners en bedrijven in haar werkgebied uitvoert.

Op 2 maart staat de regionale samenwerking centraal. Regio Rivierenland kwam aan bod met de dilemma’s en mogelijkheden van samenwerking in de regio.

De laatste cursusavond op 16 maart stond in het teken van 70 jaar vrijheid en gedenken. Ir. J.M. Leemhuis-Stout, bestuursvoorzitter van het Nationaal comité 4 en 5 mei, sprak over het herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei. Hoe belangrijk vinden wij herdenken en vieren anno 2015?

De cursus werd afgesloten met een middag- en avondexcursie op 18 maart, de verkiezingsdag voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Met een bezoek aan Waterschap Rivierenland en na een diner aan het Provinciehuis te Arnhem waar onder andere de verkiezingsuitzending van TV Gelderland werd bijgewoond.

Cursus 2014  Woelige wereld

over vrouwen en hoe zij ‘de wereld’ (kunnen) beïnvloeden

Maandag 10 februari 2014: Spreker: Arie Slob, fractievoorzitter van de Christen Unie in de Tweede Kamer. Onderwerp: De participatiesamenleving en de steeds belangrijker wordende rol van gemeentelijke overheid op het gebied van inkomen, zorg en welzijn.

Maandag 24 februari 2014: Spreker: Agnes Jongerius, voorzitter WOMEN Inc. (netwerk voor vrouwen), onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en kandidaat Europarlementariër voor de PvdA, met 25 jaar ervaring bij de Vakcentrale FNV waarvan de laatste 7 jaar in de positie van (eerste vrouwelijke) voorzitter van de FNV. Onderwerp: De positie van vrouwen in onze Nederlandse (participatie)samenleving en hoe zij elkaar kunnen versterken en daarmee ook de positie van alle vrouwen in Nederland kunnen verbeteren.

Maandag 10 maart 2014: Interactieve openbare debatavond voor alle vrouwen in de gemeente Geldermalsen met de lokale lijsttrekkers en politieke markt van de lokale politieke partijen: Dorpsbelangen, VVD, CDA, PvdA, SGP, D66 en Leefbaar Geldermalsen. Uw stem telt! Om een weloverwogen keuze te kunnen maken bij de gemeenteraadverkiezingen op 19 maart, is er deze avond de gelegenheid om de lokale politici te vragen naar hun standpunten over de onderwerpen die er voor u toe doen.

Maandag 24 maart 2014: Spreker: GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini. Onderwerp: Europa en Europese verkiezingen. Op 22 mei kiezen we de 26 Nederlandse vertegenwoordigers in het Europees Parlement. We hebben elke dag te maken met de besluiten van Europa op het gebied van o.a. consumentenzaken en milieu. Met uw stem heeft u de kans om de toekomstige politieke koers van de EU te beïnvloeden.

Donderdag 10 april 2014 excursie: Reisdoel Den Haag. Met ’s ochtends bezoek aan het Huis van Europa, met medewerking van Prodemos, en ’s middags bezoek aan Escher tentoonstelling in Het Paleis. Aansluitend diner in restaurant Gouden Leeuw in Montfoort.

Cursus 2013 Migratie: Lust en/of last?

Over mensen die wegtrekken om elders hun plek te vinden en soms ook niet

Maandag 11 februari Schrijver, theoloog en theatermaker Kees van der Zwaard. Hij keek met de cursisten naar de religieuze achtergrond van het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden.

Dinsdag 12 februari  met eigen vervoer bezoek aan de tentoonstelling: ‘Jeruzalem, de eeuwige stad’ in het oude Stadhuis van Culemborg, het profielwerkstuk van en met uitleg door leerlingen VWO 6 van de Culemborgse scholengemeenschap Lek en Linge.

Maandag 25 februarProf. dr. Marlou Schrover, hoogleraar op het gebied van Geschiedenis van Migratie en Sociale Verschillen aan de Universiteit Leiden over migratie en de invloed hiervan op onze samenleving.

Maandag 11 maart streekarchivaris Ella Kok-Majewska, directeur van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) te Tiel, over cultuur en de invloed van verschillende culturen in het dagelijkse leven in het Rivierenland, haar persoonlijke ervaring als Poolse en de taken en rol van het RAR in het kader van cultuurhistorie.

Maandag 25 maart Tweede Kamerlid van de VVD over Internationale Verdragen en Defensie anno Nu (vredesmissies e.d.). Hoe beslist de politiek over het de inzetten van militairen in conflictgebieden. Welke verdragen liggen hieraan ten grondslag en welke overwegingen maakt een politicus.

Op dinsdag 9 april dagexcursie met ’s ochtends een bezoek aan het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel en ‘s middags het Oorlogsmuseum te Overloon. Aansluitend gezamenlijk diner in restaurant de Betuwe te Tiel.

Cursus 2012: Over Lijf en over Leven

over invloeden die gevolgen hebben voor het welbevinden van je lijf en leven

Maandag 13 februari 2012: met als bijzondere gast de nieuwe burgemeester van Geldermalsen, drs. Miranda de Vries, over haar rol als burgemeester in de gemeente en als de eerst verantwoordelijke voor veiligheid. Naast een nadere kennismaking met mevrouw De Vries stond de avond vooral in het teken van de rol en taken van een burgemeester in het kader van de lokale veiligheid.

Maandag 27 februari 2012: Hoe gaan wij om met huiselijk geweld en wat zijn de actuele juridische en politieke standpunten over dit onderwerp. Gastspreekster Drs. Wendela Wentzel, senior projectleider huiselijk geweld Movisie heeft 25 jaar ervaring in de bestrijding van seksueel en huiselijk geweld. Zij schreef er diverse boeken en artikelen over.

Maandag 12 maart 2012:Veiligheid en justitie bekeken vanuit het perspectief van een Tweede Kamerlid met onder andere ervaring als korpschef bij de politieregio Gooi en Vechtstreek en de politieregio Fryslân. Met D66 Tweede Kamerlid Magda Berndsen

Maandag 26 maart 2012: Orgaandonatie en Transplantatie. Met als sprekers Simone Balkenende, oud-voorzitter van Stichting Transplantatie NU, en Johan Duin. Twee ervaringsdeskundigen die spraken over orgaantransplantatie en het belang van en de persoonlijke en politieke dilemma’s bij orgaandonatie.

Dinsdag 17 april 2012 excursie: Met bezoek aan Yerseke, Zierikzee en het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk.

Cursus 2011: Met een (terug)blik op de toekomst.

De werkgroep organiseerde in 2011 voor de 30e keer een cursus. In het jubileumjaar werd achterom gekeken, maar ook vooruit naar wat waardevol is om mee te nemen voor volgende generaties.

Maandag 14 februari 2011 Spreker: drs. Karel Loeff (1969) architectuurhistoricus en directeur van de Bond Heemschut. Hij was jurylid bij “Het mooiste pand van Nederland” op SBS 6. Onderwerp: Behoud van ons cultureel erfgoed.

Maandag 28 februari 2011 Spreker: Mw. Josien Hissink, Consulent Rivierenland van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland. Onderwerp: Duurzaamheid in dorpsplannen.

Maandag 14 maart 2011 Spreker: Henk Kieft, actief betrokken bij plattelandsontwikkeling en duurzame landbouw. Lid van het adviesteam van het landelijke Netwerk Platteland en mede-trekker van het Programma Duurzaam Boer Blijven bij ETC Nederland. Onderwerp: Nieuwe bezieling op het platteland.

Maandag 28 maart 2011 Spreker 1: Henk de Jong, directeur van Mozaïek Welzijn. Onderwerp: Bevorderen van de sociale contacten tussen mensen. Spreker 2: Carel van der Burg, werkgroeplid van Inburgeren met een knipoog. Onderwerp: Maatschappelijke relevantie van het dialect.

Donderdag 7 april 2011 excursie  naar kasteel de Haar te Haarzuilen, de hervormde en rooms-katholieke kerken te Beesd en langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Cursus 2010: Waar kiest u voor?

De cursus stond in het teken van kiezen, dit vanwege de in 2010 gehouden gemeenteraadsverkiezingen. De cursus ging van start met een verkiezingsdebat op maandag 8 februari met lijsttrekkers en vertegenwoordigers van alle zeven lokale politieke partijen die op 3 maart deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De politici kregen kort de gelegenheid hun partijstandpunten te verwoorden om vervolgens met de cursisten in debat te gaan.

Maandag 22 februari stond de overgang van AWBZ naar WMO op het programma.

Maandag 8 maart was Trix Broekmans, bekend journalist en columnist, te gast met ‘kiezen uit overvloed’

Maandag 22 maart sprak Tweede Kamerlid ir. J.R.V.A. Dijsselbloem over omgaan met diversiteit.

De dagexcursie was op donderdag 25 maart naar de Tweede Kamer en het Mauritshuis te Den Haag.

Cursus 2009: Europa: probleem of een uitdaging

Dit jaar stond, in verband met de Europese verkiezingen, de cursus in het teken van de invloed van Europa op ons dagelijks leven.

Maandag 9 februari 2009 Spreker: de heer G.G.H. Frits Coumans arts. Directeur GGD Rivierenland. Onderwerp: de invloed van Europa op onze gezondheid.

Maandag 23 februari 2009 Spreekster: mevrouw Maria Martens. Lid van het Europese Parlement. Onderwerp: Wat gebeurt er in Brussel, wat betekent Europa voor vrouwen.

Maandag 9 maart 2009 Spreker: de heer dr.ir. P.S. Prem Bindraban. Leader International Research Wageningen UR. Onderwerp: de rol van de Europese landbouw in de mondiale voedselvoorziening.

Maandag 23 maart 2009 Spreker: de heer F.T.M.E. Gieljan de Vries. Hoofd publieksvoorlichting FOM-instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen. Onderwerp: de energie van Europa.

Donderdag 2 april 2009 excursie  naar een wijnboerderij in Groesbeek en de afvalenergiecentrale te Weurt

Cursus 2008: Samen bouwen aan een leefbare toekomst

Maandag 11 februari 2008 Spreker: De heer C. van Leeuwen voorlichter van de gemeente Geldermalsen met medewerking van mevrouw A. Kolk manager wonen van woningbouwvereniging “Betuws Wonen”. Onderwerp: “Geldermalsen een bouwput”. Wat zijn de plannen?

Maandag 25 februari 2008 Spreker: De heer B. Nijenhuis van de provincie Gelderland. Onderwerp: Hoe worden 650 miljoen euro in de provincie gebruikt? Toelichting op de werkgebieden van de provincie.

Maandag 10 maart 2008 Spreekster: Mevrouw D. Scheffer-Versluis voorzitter van de Nederlandse Vrouwenraad.  Onderwerp:  samen bouwen aan een leefbare toekomst, wat is de rol van vrouwen daarin?

Maandag 31 maart 2008 Spreekster: Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk (CDA). Onderwerp: Samen bouwen aan een leefbare toekomst, de rol van de politiek.

Donderdag 3 april 2008 Excursie naar het Provinciehuis in Arnhem en naar Almere

Meest recente berichten